C Language - Advanced Programming (C2)

Programming, C, C++

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Programovací jazyk C
  1. C99, C11, C18
  2. Kompilace a linkování
  3. Makefile a build systémy
 • Opakování
  1. Funkce a makra
  2. Ukazatele a adresy
  3. Text a binární data
  4. Strukturované typy
  5. Cykly, podmínky a goto
 • Paralelní programování
  1. Vlákna a synchronizace
  2. Sdílené datové struktury
 • Dynamické datové struktury
  1. Pole a buffery
  2. Spojové seznamy, stromy a grafy
  3. Dynamická alokace paměti
 • Synchronizace sdílených dat
  1. Souběh konfliktních operací
  2. Atomické proměnné
  3. Zamykání datových struktur
  4. Bezzámkové datové struktury
 • Plánovač a smyčka událostí
  1. Programování reakcí na události
  2. Zpětné volání funkcí
  3. Odložené zpracování
 • Polymorfismus
  1. Callback a data
  2. Tagovaný polymorfismus
  3. Struktura s operacemi
  4. Dynamické odbavení volání
 • Prvky objektového programování
  1. Vnořené struktury
  2. Typové informace za běhu
  3. Návrh objektových hierarchií
 • Rekurzivní volání funkcí
  1. Alternativa k iterativnímu přístupu
  2. Procházení rekurzivních datových struktur
  3. Nepřímá rekurze a rekurze přes callback
  4. Tail rekurze
 • Obecná doporučení
  1. Návrh aplikace a datových struktur
  2. Nedefinované chování
  3. Ladění aplikací
  4. Zpětná a dopředná kompatibilita
Recommended previous course:
C/C++ Programming Essentials (C1)
Recommended subsequent course:
Design Patterns in C (C3)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

·       C programming language

o   C99, C11, C18

o   Compilation and linking

o   Makefiles and build systems

·       Revision of the basics

o   Functions and macros

o   Pointers and addresses

o   Text and binary data

o   Structured types

o   Loops, conditions and goto

·       Parallel programming

o   Threads and synchronization

o   Shared data structures

·       Dynamic data structures

o   Arrays and buffers

o   Linked lists, trees and graphs

o   Dynamic memory allocation

·       Shared data synchronization

o   Concurrency of conflicting operations

o   Atomic variables

o   Locking data structures

o   Lock-free data structures

·       Scheduler and event loop

o   Event response programming

o   Function callbacks

o   Deferred processing

·       Polymorphism

o   Callbacks and data

o   Tagged polymorphism

o   Structure with operations

o   Dynamic call handling

·       Elements of object-oriented programming

o   Nested structures

o   Type information at runtime

o   Designing object hierarchies

·       Recursive function calls

o   An alternative to the iterative approach

o   Browsing recursive data structures

o   Indirect recursion and callback recursion

o   Tail recursion

·       General recommendations

o   Application and data structure design

o   Undefined behavior

o   Application tuning

o   Backward and forward compatibility